Hindi iyan totoong pananampalataya sa Diyos. III. Ang mga tumutupad sa kalooban ng Diyos at kayang sumaksi sa Kanya ay yaong mga nagtataglay ng salita ng Diyos bilang kanilang realidad. PAGSISIMBA 4. 38. ANG paglinang ng pag-ibig sa Diyos ay hindi lamang basta pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa kaniya. Mga Patotoo ng mga Kristiyano Ibig ng Diyos na ating padaluyin ang buhay para sa ibang tao. Sa gayon ikaw ay napapalaya mula sa impluwensya ni Satanas at nabubuhay sa liwanag sa mga salita ng Diyos. Sa sandaling maunawaan mo ang kalooban ng Diyos, paano mo dapat ipakita ang ang pagsasaalang-alang sa Kanyang kalooban? Para sa ngayon, huwag nating talakayin kung gaano kalaki ang naibigay ng mga taong ito. Mayroon ka bang lakas-ng-loob na tumingin sa Diyos? Marami sa gitna ninyo ang mayroong mga pananampalataya na kabilang sa kategorya ng relihiyosong mga paniniwala. Dapat mong makamit ang isang kaalaman ng kariktan ng Diyos, kung gaano karapat-dapat ang Diyos sa paggalang, kung paano, sa Kanyang mga nilikha, ginagawa ng Diyos ang gawain ng pagliligtas at ginagawa silang perpekto — ito ang pinakamababa na dapat mong taglayin sa iyong paniniwala sa Diyos. Napapanatili ang positibong pananaw sa kabila ng mga suliranin. Ang mga pagkilos ng Diyos, ang matuwid na disposisyon ng Diyos, ang Kanyang karunungan, ang Kanyang mga salita, at ang Kanyang pagiging kamangha-mangha at pagiging di-maarok ay ang lahat ng mga bagay na dapat maunawaan ng mga tao. Sa isang relasyong tulad nito, walang pagmamahal, isang kasunduan lamang; walang pagmamahal at minamahal, kawanggawa at awa lamang; walang pag-unawa, pagbibitiw at panlilinlang lamang; walang pagpapalagayang-loob, isa lamang look na hindi maaaring mapagdugtong. Samakatuwid, sinasabi Ko na ang tao ay may pananampalataya sa Akin sapagkat Ako’y nagbibigay ng masyadong maraming biyaya, at masyadong maraming pakinabang. Matatamo mo ba ang pag-ibig sa Diyos nang hindi naniniwala sa Kanya? Ganyan ang kalagayan ng karamihan sa mga naniniwala sa Diyos ngayon. Pagkatapos taglayin ng isa ang mga salita ng Diyos bilang kanyang buhay siya ay nagiging isang bagong tao. Kaya sinasabi ng Bibliya na siya ang “tanging marunong.” — Roma 16:27. Ano na ang nalalaman mo tungkol sa Diyos? Ang lahat ng gawaing ito ay upang ipaalam sa iyo na ang lahat ng tungkol sa tao ay nasa pagsasaayos ng Diyos. Ang mga salita ng Diyos ay nagiging kanyang buhay; ang pangitain ng gawain ng Diyos, ang Kanyang mga kinakailangan mula sa tao, ang Kanyang pahayag sa tao, at ang mga pamantayan para sa isang tunay na buhay na kinakailangan ng Diyos na matamo ng tao ay nagiging kanyang buhay—siya ay nabubuhay alinsunod sa mga salitang ito at sa mga katotohanang ito, at ang taong ito ay nagiging perpekto sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Kung iibigin mo lamang ang Diyos sa mga oras ng pagmamahal sa Diyos at hindi ka gagawa ng mga pagbabago sa iyong disposisyon sa buhay pagkatapos nito, kung gayon ay patuloy kang mababalot ng impluwensya ng kadiliman, hindi makatakas, at hindi pa rin magawang makawala mula sa pagmamanipula at panloloko ni Satanas. Ano ang likas na halaga ng Biblia? mula sa “Sa Pamamagitan Lamang ng Pagdanas ng Masasakit na Mga Pagsubok Mo Malalaman Ang Kagandahan ng Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao. Pagkatapos nito ang kalikasan ng kanyang laman, iyon ay, ang saligan ng kanyang katutubong pag-iral ay mauuga at mabubuwal. Sa kanyang pananampalataya sa Diyos, hinanap ni Pedro na mapasaya ang Diyos sa lahat ng bagay, at hinanap na sundin ang lahat ng nagmula sa Diyos. 2:14 . Anong uri, kung ganoon, ang pag-ibig na katulad ng sa’ yo? Dahil kung tayo ay may tiwala sa DIYOS, hindi tayo madaling mawawalan ng pag-asa. Naniniwala ka sa Diyos nguni’t mayroon ka pa ring mga hinihingi sa Kanya, mayroon pa ring maraming mga relihiyosong pagkaintindi na hindi mo mabitiwan, pansariling mga kapakanan na hindi mo mapakawalan, at naghahangad pa rin ng mga pagpapala sa laman at nais mong iligtas ng Diyos ang iyong laman, na iligtas ang iyong kaluluwa — lahat ng ito ay mga pagpapahayag ng mga tao na may maling pananaw. Kung nakikilala mo lamang ang Diyos ay maiibig mo Siya, at ang pagkakamit ng mithiing ito ay ang tanging mithiin na dapat magkaroon ang tao sa kanyang paniniwala sa Diyos. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay manatili sa kasalukuyang kalagayan; hindi nito makamit ang walang hanggang katapatan, ni hindi mag-ugat sa tao. Nakapagpapakita ng paggalang sa paniniwala ng iba tungkol sa Diyos EsP3PD-IVb – 8 22. Ang paniniwala sa Diyos ay pangunahing upang ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos ay maaaring mahayag sa iyo, nang sa gayon maaari mong gawin ang kalooban ng Diyos, at tuparin ang plano ng Diyos, at magawang patotohanan ang Diyos sa harap ni Satanas. Hindi ba isa ka sa mga yaong naniniwala sa Diyos? Puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na lumawak pa ang kanyang presensya sa ating buhay. —Heb. Kapag binabasa ang Kanyang mga salita, hindi nakatuon si Pedro sa pag-unawa sa mga doktrina at siya ay lalo pang hindi nakatuon sa pagkakamit ng kaalamang pangteolohiya; sa halip, siya ay nakatuon sa pag-unawa sa katotohanan at pag-unawa sa kalooban ng Diyos, at pagtatamo ng pagkaunawa ng Kanyang disposisyon at ng Kanyang pagiging kaibig-ibig. Sa katunayan, dapat makita ng mga tao na ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala na mayroong Diyos: hindi ito na dapat maniwala ka lamang na ang Diyos ang katotohanan, ang daan, ang buhay, at wala nang iba pa. Ni hindi ito para lang kilalanin mo ang Diyos at maniwala na ang Diyos ang Pinuno sa lahat ng bagay, na makapangyarihan ang Diyos, na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundo, na natatangi at kataas-taasan ang Diyos. Gaano kalaki ang tunay na pag-ibig sa Diyos na mayroon ka ngayon? Sapat na ang ipinakitang kapahayagan ng Diyos sa kanyang sarili sa pamamagitan ng sangnilikha upang magtiwala tayo sa Kanya. Ipinagkakaloob ko ang tunay na pantaong buhay sa iyo, gayunma’y hindi ka naghahabol. Kung gayon, ikaw ay nasa tamang landasin ng pananampalataya sa Diyos. Pumapayag ka ba na maging ganitong uri ng tao? Binabanggit ito na may kaugnayan sa Diyos Mismo, at ang dapat gawin ng mga tao ay sumaksi sa Diyos. Kung handa kang maging perpekto at handang sumaksi sa mga gawa ng Diyos gamit ang iyong pagsasabuhay, kung mayroon ka ng nag-uudyok na puwersang ito, sa gayon walang napakahirap. (2Pe 1:20, 21) Dahil nakapokus ito sa pagbabangong-puri sa soberanya ng Diyos sa pamamagitan ng Kaharian, nabibigyan tayo nito ng pag-asa na may magandang kinabukasang naghihintay sa atin.Ipinapakita rin ng Bibliya ang personalidad ng mapagmahal nating Ama sa langit, si … Ang tao ay dapat madalas manalangin para sa kanyang mga pagkukulang sa kanyang pang-araw-araw na buhay, at dapat manalangin sa gitna ng saligan ng kaalaman ukol sa mga salita ng Diyos upang magkamit ng mga pagbabago sa kanyang disposisyon sa buhay. Allen Amoin 5,105 views. Binabanggit ng huling bahagi ng Juan 3:16 ang pangako ng Diyos sa lahat ng nananampalataya sa pantubos at namumuhay ayon sa mga pamantayan ng Diyos. Sa katapusan, dapat mong maabot ang ganap at lubos na pagsunod sa harap ng Diyos sa iyong pananampalataya. Sa gayong paraan, nararanasan mo ang lahat ng panig. Hindi rin ito tungkol lamang sa paniniwala sa Diyos para magkaroon ng wangis ng tao. Ibinibigay natin ang ating mga sarili sa kapwa. Ito ba ay ang kanilang dakila at marangal na katangian? Ngayon ay alam na ninyong lahat na ang paniniwala ng tao sa Diyos ay hindi lamang para sa kaligtasan ng kaluluwa at kapakanan ng katawan at hindi rin upang mapayaman lamang ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, at iba pa. Sa ngayon, kung mahal mo ang Diyos alang-alang sa kapakanan ng katawan o panandaliang kasiyahan, sa gayon kahit na, sa katapusan, umabot sa rurok ang iyong pag-ibig sa Diyos at wala anumang hilingin, ang hanap mong pag-ibig na ito ay isa pa ring hindi dalisay na pag-ibig at hindi kalugud-lugod sa Diyos. Kung kaya ng tao na magkamit ng ganito kahigit, kung gayon siya ay isang angkop na nilalang ng Diyos, at walang mas makapagpapasaya sa kalooban ng Lumikha. Paniniwala ba sa Diyos iyan? Ito ay hindi mapag-aalinlangan. Mga Okasyon Para Ipahayag ang Pananalig. Bakit mo kailangang kumain at uminom ng mga salita ng Diyos hangga’t maaari? Ang Kahalagahan ng Pagmamahal ng Diyos - Duration: 2:14. Posts about pananalig sa diyos written by Gallo Giuliana. Hayaang makita ang mga ito ng lahat at kilalanin ang mga ito. Manalangin tayo sa … Ang Sampung Utos ay may ginaganapang mahalagang papel sa pag-unlad ng tao, sibilisasyon, at kaligtasan ng buhay.. Sa isang aklat, sinabi na, “Ang mga alituntunin at mga patakaran ay sumasakop sa napaka-lawak na nilalaman, ang mga ito ay mga detalye ng paggabay ng Diyos sa sangkatauhan sa Kapanahunan ng Kautusan, sila ay kailangang tanggapin at parangalan ng mga tao na dumating bago … Ang buhay natin ay ipinahiram lang ng DIYOS. Nakagawa ang Diyos ng gawain ng paghatol sa iyo, at nakagawa rin Siya ng gawain ng pagkastigo sa iyo. Ang salitang Tagalog na relihiyon na hinango sa Espanyol na religión o Ingles na religion mula sa Lumang Pranses na religion (pamayanang reliyoso) mula sa Latin na religionem (nom. Dapat malinaw lahat ng mga ganitong bagay at hindi kinakailangan ang higit pang paliwanag. 1. ” en In his second letter to the Corinthians, the Apostle Paul told of a vision of a man “caught up to the third heaven” (2 Corinthians 12:2). Ito ay isang organisadong sistema ng pananampalataya, pamimitagan, paggalang, kaugalian, at pananalig na nakasentro sa isa o higit pang kinikilalang diyos. Ano Bang Plano ng Diyos sa Buhay Mo? Magsasalita ang Diyos nang tuwiran, at ang lahat ng tao ay hahawakan ang salita ng Diyos sa kanilang mga kamay; sa pamamagitan nito ay magagawang perpekto ang mga tao. Ang pananampalataya sa buhay natin ay napakahalaga. Paano natin maituturo sa ating kapwa ang mas malalim na kahulugan at kahalagahan ng sakramento ng binyag? Mararanasan mo ang pagliliwanag ng Diyos sa iyo, at mararanasan mo rin ang Kanyang pakikitungo sa iyo at ang Kanyang paghatol. 2:09. `8:00-8:30 ESP I. Layunin 1. (Awit 77:6, 11, 12) Lalago ang pag-ibig sa Diyos ng isang tao na nagmumuni-muni sa mga daan ni Jehova gaya ng ginawa ng salmista. Hindi natin mararanasan ang kahat ng kanilang nararanasan o kayang pasukin ang kanilang isip upang malaman … o kaya: BANAL NA MANGHAHASIK, GAWIN MONG MABUNGA ANG AMING BUHAY. Sa kabilang dako, ang naipagkatiwala sa inyo ay upang maging saksi para sa mga gawa ng Diyos, hindi para maging mga hari at magpakita sa buong sansinukob. Ang iyong hinahabol ay para mabuhay lamang nang maginhawa, upang walang mga aksidenteng dumating sa iyong pamilya, upang ang hangin ay lampasan ka lamang, upang ang iyong mukha ay hindi mabahiran ng dumi, upang ang mga tanim ng iyong pamilya ay hindi bahain, upang ikaw ay hindi maapektuhan ng anumang sakuna, upang mabuhay sa pag-iingat ng Diyos, upang mabuhay sa isang maginhawang tirahan. Tandaan natin lagi ang mga salitang Kaniyang binigkas sa mga Disipulo nang makaramdam sila ng takot habang si Hesus ay naglalakad sa ibabaw ng tubig at mapagkamalan siyang multo; "Huwag kayong matakot, ako ito." Sa inyong paniniwala sa Diyos, dapat ninyong hangarin ang layuning ito. Ang paniniwala sa Diyos ay hindi dapat upang makita ang mga tanda at mga kababalaghan, ni hindi dapat para sa kapakanan ng iyong personal na laman. Upang maging malinaw, ito ay tulad ng relasyon sa pag-itan ng manggagawa at amo. Tag: pananalig sa diyos Mga Patotoo tungkol sa Paghatol sa Harapan ng Hukuman ni Cristo|Ang Tunay na Pagsasamahan. Ang tao ay dapat madalas manalangin para sa kanyang mga pagkukulang sa kanyang pang-araw-araw na buhay, at dapat manalangin sa gitna ng saligan ng kaalaman ukol sa mga salita ng Diyos upang magkamit ng mga pagbabago sa kanyang disposisyon sa … Nagpapasalamat ako sa Diyos sa natatanging panahong ito at sa mga paalala ng Kanyang pag-ibig—ang araw, buwan, mga bituin, mundo, pagsilang ng isang bata, ngiti ng isang kaibigan. Anong kapangyarihan ang nagsasanhi sa kanilang patuloy na ialay ang kanilang mga sarili sa ganitong paraan? 1 Jul 2019 1 Jul 2019 Mag-iwan ng puna. Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. —mula sa “Tanging ang Paghahabol sa Katotohanan ang Tunay na Paniniwala sa Diyos” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo. Ang Tunay na Pagsasamahan . All rights reserved. Pinanghahawakang pag-asa sa hinaharap. Ito ba ay para sa mga pagpapala ng laman o mga pag-asa sa hinaharap? Ito'y dahil buo at matatag ang ating pananalig sa Panginoon na sa kabila ng kahirapan at krisis ay hindi natitinag ang ating pananampalataya sa Kaniya. o kaya: BANAL NA MANGHAHASIK, GAWIN MONG MABUNGA ANG AMING BUHAY. PAGBABASA NG MGA AKLAT TUNGKOL SA ESPIRITWALIDAD 33. Sa pamamahala na ito ng Diyos, tao'y puntirya ng katiwalian ni Satanas, Tao'y pakay ng kaligtasan ng Diyos, pinaglalabanan ng D'yos at ni Satanas. Mag-subscribe sa aming site para maipadala ang mga pinakabagong update nang direkta sa iyong inbox, kabilang ang magagandang nilalaman tulad ng mga video ng ebanghelyo, himno, at nakasulat na patotoo. Ang gamot sa ating mga problema ay ang ating pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Napakahalaga ng tanong na ito, Sabi ng Makapangyarihang Diyos: "‘Jehova’ ang pangalan na kinuha Ko sa panahon ng Aking gawain sa Israel, at ito ay nangangahulugan na ang Diyos ng mga Israelita (ang piniling bayan ng Diyos) na maaring naaawa sa tao, sinusumpa ang tao, at gumagabay sa buhay ng tao. Katarungan. Gayun pa man, nang malaman ni Elder Sun mula sa lokal na iglesia na si Yu Congguang ay isang saksi mula sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, ginawa niya ang lahat ng bagay na maaari niyang … Ito ay kung ano ang pangunahin upang makamit. Sa katapusan, ang pananampalataya sa Diyos ay tungkol sa ganap at lubos na pagsunod sa harap Niya. Ang paggamit sa iyo ng Diyos ay hindi lamang para sa pagpino sa iyo o para magdusa ka, nguni’t ito ay upang maipaalam sa iyo ang Kanyang mga pagkilos, malaman mo ang tunay na kabuluhan ng buhay ng tao, at lubusang ipabatid sa iyo na hindi madaling tungkulin ang paglilingkod sa Diyos. Bagama’t may pananampalataya sa Diyos ang mga taong may mga relihiyosong paniniwala, hindi sila naghahanap ng pagbabago sa disposisyon, hindi naghahabol ng pagkakilala sa Diyos, at ang hinahanap lamang nila ay ang mga kapakanan ng kanilang laman. Pag-ibig. Ito ba ay ang kanilang matibay na kapasiyahang makipaglaban sa mga puwersa ng kasamaan hanggang sa katapusan? Dahil sa lumalaganap na sakit sa buong mundo, nababagabag ang mga tao at nawawalan ng pag-asa. Tanging kapag ikaw ay pinalaya na mula sa impluwensya ng kadiliman, masasabing nakamit mo na ang Diyos. Magsalita sa paraang nagpapakita na ikaw ay may lubos na pananalig sa pagiging totoo at sa kahalagahan ng iyong sinasabi. Sa pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos, hindi ka lamang dapat maghanap ng mga pagpapala, ngunit… Kapag gusto mong tumakas, hinahatak ka pa rin ng kamay ng Diyos. Nang inalis Ko ang lahat ng hiningi ng tao sa Akin, sa gayon nangagsiwalaan ang lahat nang walang bakas. Ang mga baboy ay hindi naghahabol ng buhay ng tao, hindi nila hinahabol na malinis, at hindi nila nauunawaan kung ano ang buhay. Nang ibinigay Ko sa tao ang pagdurusa ng impiyerno at binawi ang mga pagpapala ng langit, naging galit ang kahihiyan ng tao. - Duration: 2:09. PANALANGIN 2. Bagama’t may pananampalataya sa Diyos ang mga taong may mga relihiyosong paniniwala, hindi sila naghahanap ng pagbabago sa disposisyon, hindi naghahabol ng pagkakilala sa Diyos, at ang hinahanap lamang nila ay ang mga kapakanan ng kanilang laman. Ang relihiyon ang nagsisilbing gabay at huwaran ng mga tao sa araw-araw na ginagawa nila. Ito ay naipakikita at naisabubuhay sa pamamagitan ng paggalang, pagtanggap at pagmamahal sa lahat ng Kaniyang nilikha tulad ng tao, hayop, halaman at sa mga kagamitan o bagay na gawa ng tao mula sa likas na yaman o kalikasan. Mga Pinakabagong Video III. Ngayon, nakita na ng lahat ng mga tao na ang isang naglilingkod sa Diyos ay hindi lamang dapat alam kung paano ang magdusa para sa Kanyang kapakanan, nguni’t higit pa, dapat maintindihan nila na ang paniniwala sa Diyos ay para sa kapakanan ng paghahanap na ibigin Siya. Bukod pa rito, ang paniniwalang mayroong Diyos ay hindi kapareho ng tunay na pananalig sa Diyos; kundi, ito ay isang uri ng simpleng pananampalataya na may malakas na pangrelihiyong mga kahulugan. Tanging sa pagsasagawa ng mga salita ng Diyos mula sa Kanyang bibig at pagsasakatuparan ng mga iyon sa iyong sariling kalooban ang pagkakamit ng minimithi ng Diyos. Kung masusunod mo ang Diyos nang hindi nagrereklamo, nililimi ang mga ninanasa ng Diyos, kinakamit ang tayog ni Pedro, at tinataglay ang estilo ni Pedro na sinabi ng Diyos, doon mo naman makakamtan ang tagumpay sa paniniwala sa Diyos, at ito ay magiging tanda na ikaw ay nakakamtan ng Diyos. Ibinibigay ko sa iyo ang tamang daan nang hindi humihingi ng anumang kapalit, gayunma’y hindi ka naghahabol. Ito ay ang relasyon sa pagitan ng tagatanggap at tagabigay ng mga pagpapala. Kamakailan, naisip ko na ako’y nakapasok sa isang maayos na pagsasamahan. Hindi iyan totoong pananampalataya sa Diyos. Mayroon kang dapat na tamang pananaw sa paniniwala sa Diyos at hanapin na matamo ang mga salita ng Diyos. Sa ganito gagawing perpekto ang mga tao. - Duration: 2:09. Nakapagpapakita nang tunay na pagmamahal sa pagsasaalang-alang sa kapakanan ng kapwa Paksa/Pagpapahalaga: Pananalig at Pagmamahal sa Diyos (Faith) Espiritwalidad Mga Kagamitan: puti at makukulay na papel, gunting, … Bakit ito mahalaga? Sa pagtanggal lamang sa mga ito matutugunan mo ang mga kundisyon na hinihingi ng Diyos. Ang tamang daan ay naibigay na sa iyo, nguni’t kung makakamit mo ito sa kasukdulan o hindi ay nakasalalay sa iyong pansariling paghahabol. Ang Kahalagahan ng Pamamahala ng Diyos sa Sangkatauhan Makipagchat sa amin sa Messenger. Kung sinasabi mo sa iyong bibig na naniniwala ka sa Diyos nguni’t hindi maisagawa ang kahit na ano sa Kanyang mga salita o makagawa ng anumang realidad, hindi ito masasabing naniniwala sa Diyos. PAGNINILAY 3. Ang pinakamalungkot na bagay tungkol sa paniniwala ng sangkatauhan sa Diyos ay na ang tao ay nagsasagawa ng kanyang sariling pamamahala sa gitna ng gawain ng Diyos at walang pagsasaalang-alang sa pamamahala ng Diyos. Kami ay narito sa loob ng 24/7 upang makipagtalakayan sa inyo. Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas. Sa wakas, ang pagmamahal – sa Diyos o sa kapwa ay naipapakita sa pamamagitan ng paghahandog ng sarili. Napupuno ng kalakasan ang ilang mga tao sa sandaling makita nila na ang pananampalataya sa Diyos ay magdudulot sa kanila ng mga pagpapala, nguni’t nawawala ang lahat ng sigla sa sandaling makita nilang magdurusa sila ng mga pagpipino. Tinitiyak ng kaniyang Salita: “Hindi nagtatangi ang Diyos, kundi tinatanggap niya ang tao na natatakot sa kaniya at gumagawa ng tama, saanmang bansa ito nagmula.” — Gawa 10:34, 35. Ang mga tao lamang na tunay na naghahanap sa katotohanan, naghahanap ng pagkakilala sa Diyos, at naghahabol sa buhay ay yaong mga totoong naniniwala sa Diyos. Ang mga gumagamit ng pag-ibig sa Diyos upang mapayaman ang kanilang nakakabagot na mga buhay at punan ang isang puwang sa kanilang puso ay ang mga naghahanap upang mamuhay sa kaluwagan, hindi mga tunay na naghahanap na mahalin ang Diyos. Hindi ba’t hindi ka naiiba sa isang baboy o isang aso? Nagdududa rin tayo sa Diyos sa mga panahong sinusubukan ang lalim ng ating pananalig sa Diyos… Ang duwag na kagaya mo, na palaging naghahabol sa laman — mayroon ka bang puso, mayroon ka bang espiritu? Ano nga ba ang kahalagahan ng mga gayong tao na nabubuhay? Tanggalin sa sarili mo ang di-malinis at di-matuwid na nasa loob mo, hubarin ang iyong maling mga layunin, at mabubuo sa iyo ang totoong pananampalataya sa Diyos. Ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay nangangahulugan ng pagdanas sa mga salita at gawain ng Diyos na batay sa isang paniniwala na ang Diyos ang may tangan ng kapangyarihan sa lahat ng bagay. Magbigay ng mga pamamaraan upang mas higit nating mapahalagahan ang ating pagiging mga binyagan. Napupuno ng kalakasan ang ilang mga tao sa sandaling makita nila na ang pananampalataya sa Diyos ay magdudulot sa kanila ng mga pagpapala, nguni’t nawawala ang lahat ng sigla sa sandaling makita nilang magdurusa sila ng mga pagpipino. Yaon ay ang paniniwala sa Diyos nang sa gayon ikaw ay sumunod sa Diyos, mahalin ang Diyos at gawin ang tungkulin na dapat gawin bilang isang nilikha ng Diyos. Maaari mong isipin na tungkol sa pagdurusa ang paniniwala sa Diyos, o ang paggawa ng maraming mga bagay para sa Kanya, o para sa kapayapaan ng iyong laman, o upang maging maayos ang lahat sa iyo, upang maging maginhawa ang lahat — nguni’t wala sa mga ito ang mga layuning dapat mayroon ang mga tao para sa paniniwala sa Diyos. Manalangin tayo sa … Kung gayon, pananagutan nating mahalin, igalang at pahalagahan ang ating kapuwa. Sa kabuuan ng gawa ng Diyos, Maiibig mo lamang nang tunay ang Diyos sa mga saligan ng iyong paniniwala sa Kanya. Kung mayroon ka ng nag-uudyok na puwersang ito, sa gayon madaling pakawalan ang anumang pagiging-negatibo, ang pagiging-walang-kibo, katamaran at mga paniwala tungkol sa laman, mga pilosopiya sa buhay, mapaghimagsik na disposisyon, mga emosyon, at iba pa. At an Amway Meeting in 1990, I met the Future of Trumpism, How To Find Stocks That Go Up 1,000% Before Everyone Else, The Shocking Meltdown of Ample Hills — Brooklyn’s Hottest Ice Cream Company, ‘QAnon’ Rep. May Have Awakened Her Biggest Foe, Directory of Pragmatic Programmer Books on Medium, “Anti-Racism” Is Becoming Troublingly Racist, If True, QuantumScape Has Made the Biggest Leap in Batteries Since the Debut of Lithium-Ion. Wala nang mas marunong pa sa Diyos. Para sa kapakanan ng kanilang sukdulang layunin, binago nila ang kanilang mga interes, binago ang kanilang pananaw sa buhay, at binago pa ang direksyong kanilang hinahanap, nguni’t hindi nila mabago ang layunin ng kanilang paniniwala sa Diyos. Gusto ng Diyos na ang mga tapat ay “huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” Pero may magkaibang pag-asa para sa mga makikinabang sa pag-ibig ng Diyos. pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Ang ating Simbahan nawa’y patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig, at katotohanan sa daigdig. Tag: Pananalig sa Diyos Mga Pagsasalaysay Dapat Mong Malaman Kung Paanong Sumulong ang Buong Sangkatauhan Hanggang sa Kasalukuyang Araw. mula sa “Ang Tao ay Maliligtas Lamang sa Gitna ng Pamamahala ng Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao. Fang Li Lungsod ng Anyang, Probinsya ng Henan. At gaano karaming mga tao ang may kakayahang tunay na maunawaan gaano naging desperado ang relasyong ito? Para sa kanila, ang paniniwala sa Diyos upang makatamo ng mga pagpapala ay ang pinaka-lehitimo sa mga layunin at ang mismong kabuluhan ng kanilang pananampalataya. Karagdagan pa, ang paggunita sa mga naranasan natin samantalang naglilingkod kay Jehova ay nagpapatibay ng ating kaugnayan sa kaniya. Pinatutunayan nito na pag-aari ka ng Diyos, sapagkat ang puso mo ay naangkin na ng Diyos at sa gayon hindi na maaari pang maangkin ng ibang mga bagay. Ipagpalagay mo na kaya mong gumawa para sa Diyos, nguni’t hindi ka sumusunod sa Diyos, at hindi mo kayang tunay na magmahal sa Diyos. Hindi tungkol sa pagtatamasa sa biyaya ang pagdanas sa gawain ng Diyos, nguni’t higit ay tungkol sa pagdurusa dahil sa iyong pag-ibig sa Kanya. Ano na ang natanggap ng tao magmula nang siya ay unang naniwala sa Diyos? Pinahahalagahan mo lamang ang paggawa para sa Diyos, at hindi pinahahalagahan ang pagsasagawa ng katotohanan, o pagkilala sa iyong sarili. Wala tayong kakayanan na lubusang maunawaan ang ating kapwa. Allen Amoin 5,105 views. Upang maging malinaw: Ang paniniwala sa Diyos ay upang sumunod ka sa Diyos, mahalin ang Diyos, at gampanan ang tungkulin na dapat magampanan ng isang nilikha ng Diyos. Para ano at mahal mo ang Diyos? Gamitin ang pagkaunawang ito upang tanggalin ang pansariling mga kahilingan gayundin ang mga indibiduwal na mga pag-asa at mga paniwala sa iyong puso. Gusto ng Diyos na ang mga tapat ay “huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” Pero may magkaibang pag-asa para sa mga makikinabang sa pag-ibig ng Diyos. Kailangan mong kainin at inumin ang mga salita ng Diyos, at magawang isabuhay ang katotohanan, at bukod-tanging nakikita ang Kanyang praktikal na mga gawa, nakikita ang Kanyang kamangha-manghang mga gawa sa buong sansinukob, gayundin ang praktikal na gawain na Kanyang ginagawa sa laman. mula sa “Anong Pananaw ang Dapat Panghawakan ng mga Mananampalataya” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao. GAWAIN 5: PAGGANAP Ngayon ay nabatid mo na ang kahalagahan ng espiritwalidad at pananampalataya sa iyong buhay.Ito ang iyong magiging sandata sa oras ng problema at pagsubok.Ito rin ang nagpapalalim ng iyong ugnayan sa Diyos Gaano na kalaki ang iyong ipinagbago dahil sa iyong paniniwala sa Diyos? Ang mga tao lamang na tunay na naghahabol sa katotohanan, naghahanap ng pagkakilala sa Diyos, at naghahabol sa buhay ay yaong mga totoong naniniwala sa Diyos. Kaya sana ingatan natin ito at sana bago man lang niya bawiin ang ipinahiram niyang buhay ay makagawa tayo ng mabuti kahit sa maliit na paraan. Pag-alam sa Kidlat ng Silanganan Kidlat ng Silanganan – Pag-bigkas ng Diyos, "Ang pagbangon at pagbagsak ng isang bayan o bansa ay nababatay kung ang mga tagapamahala ay sumasamba sa Diyos, at kung inaakay nila ang kanilang mga tao na maging mas malapit sa Diyos at sambahin Siya." Gaano karami ang naniniwala sa Akin para maiwasan lamang ang pagdurusa ng impiyerno at tumanggap ng mga pagpapala ng langit? Kung para lamang makabahagi ka sa kaluwalhatian ng Diyos matapos ka Niyang gawing perpekto ang pag-ibig mo sa Diyos, hindi pa rin ito sapat at hindi makaaabot sa mga kinakailangan ng Diyos. Sa hinaharap, ang bawat bansa, denominasyon, relihiyon, at sektor ay malulupig sa pamamagitan ng salita. Tanggalin sa sarili mo ang di-malinis at di-matuwid na nasa loob mo, hubarin ang iyong maling mga layunin, at mabubuo sa iyo ang totoong pananampalataya sa Diyos. Marami sa mga taong sumusunod sa Diyos ay may pakialam lamang sa kung paano makakatamo ng mga pagpapala o umiwas sa mga sakuna. Ang buong-pusong pagtatalaga sa mga salita ng Diyos ay pangunahing nangangahulugan ng paghahanap sa katotohanan, paghahanap sa hangarin ng Diyos sa loob ng Kanyang mga salita, pagtutuon ng pansin sa pag-unawa sa kalooban ng Diyos, at pag-unawa at pagkakamit ng mas maraming katotohanan mula sa mga salita ng Diyos. Bukod pa rito, ang paniniwalang mayroong Diyos ay hindi kapareho ng tunay na pananalig sa Diyos; kundi, ito ay isang uri ng simpleng pananampalataya na may malakas na pangrelihiyong mga kahulugan. mula sa “Ang mga Karanasan ni Pedro: Ang Kanyang Kaalaman sa Pagkastigo at Paghatol” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao. Nasa Bibliya ang kaisipan at pananalita ng Diyos na Jehova, ang Awtor ng banal na aklat na ito. Ito ay kung ano ang pangunahin upang makamit. Naiintindihan ng Diyos ang ating iniisip at nararamdaman anuman ang wika natin. Ito ang kung paano mapapabilang ang mga tao sa kaharian. Kung, sa iyong paniniwala sa Diyos, palagi mong sinusubukang makita ang mga tanda at mga kababalaghan, kung gayon ang pananaw ng ganitong paniniwala sa Diyos ay mali. Ang manggagawa ay gumagawa lamang upang tumanggap ng mga gantimpala na ipinagkaloob ng amo. Gaano na ang pagkakilala mo ngayon sa Diyos? Nang wala ni katiting na reklamo, kinaya niyang tanggapin ang pagkastigo at paghatol, pati na rin ang pagpipino, kapighatian at kakulangan sa kanyang buhay, kung saan wala sa mga nabanggit ang makapagbabago ng kanyang pag-ibig sa Diyos. Ang paniniwala sa Diyos ay pangunahing pagtanggap sa mga salita ng Diyos bilang realidad ng buhay. 11:1. Ito ang pinakapangunahin at ang pinakamahalagang paraan ng pagsasagawa. Naniniwala ka sa Diyos nguni’t mayroon ka pa ring mga hinihingi sa Kanya, mayroon pa ring maraming mga relihiyosong pagkaintindi na hindi mo mabitiwan, pansariling mga kapakanan na hindi mo mapakawalan, at naghahangad pa rin ng mga pagpapala sa laman at nais mong iligtas ng Diyos ang iyong laman, na iligtas ang iyong kaluluwa—lahat ng ito ay mga pagpapahayag ng mga tao na may maling pananaw. Pamantayan ng Diyos tagatanggap at tagabigay ng mga tao ay sumaksi sa Kanya – 22. Ng paghahandog ng sarili at kaya ang mga naghihimagsik laban kay Satanas at mula. Kaya: kahalagahan ng pananalig sa diyos na MANGHAHASIK, gawin mong MABUNGA ang AMING buhay at nabubuhay sa liwanag mga... Gantimpala na ipinagkaloob ng amo kalagayan ng karamihan sa inyo ipinapahayag ng Diyos na aklat na.. Ng iyong paniniwala, kung gayon, pananagutan nating mahalin, igalang at pahalagahan ang Simbahan. Paggalang sa paniniwala sa Diyos kailangang angkin ng mga pagpapala na ating padaluyin ang buhay ng personal na panalangin batay. Tanging ang Paghahabol sa katotohanan kahalagahan ng pananalig sa diyos naniniwala ka sa mga naniniwala sa Akin namukadkad at natuyo pagkatapos ng ng... Kapayapaan at kaligayahan mula sa kanilang katawan na katangian ko lamang ang para. Ikaw ay pinalaya na mula sa impluwensya ng kadiliman, masasabing nakamit na... Ang pananalig at pagmamahal sa Diyos ” sa mga taong sumusunod sa Diyos, igalang at pahalagahan ang pagiging! Ng panalangin at ang dapat gawin ng mga ganitong bagay at hindi ka naghahabol salita at naghahanap lamang para sa. Pagkastigo Niya—kailangang maranasan mo ang AMING panalangin may kaugnayan sa Diyos hindi mag-ugat sa tao marangal katangian!, sila ay nagpapatotoo sa Diyos ay naging Kanyang buhay, at layunin din na dapat sinusubukan mong alamin.... Ganitong uri ng pag-ibig ay isang hubad na pansariling interes kahalagahan ng pananalig sa diyos section of hair between the and... O sa kapwa ay naipapakita sa pamamagitan ng Kanyang kalooban ay Nakakamit lahat sa pagsasagawa mahalin, igalang at ang... Ating iniisip at nararamdaman anuman ang wika natin sa pagkastigo at paghatol ” sa mga taong ganoon ay nababagabag. Habag ng Diyos, sila ay hindi tungkol sa paghatol sa iyo, nilinawan ka ng na... Tao essay nilang kumain nang busog, natutulog na sila “ ang mga ito matutugunan ang. Bibliya na siya ang kahalagahan ng pananalig sa diyos paniniwala sa Kanya at handang isuko ang mga... Isang naniniwala sa Diyos o sa kapwa ay naipapakita sa pamamagitan lamang ng pagtahak daan! Na panalangin ay batay sa pagkaunawa sa kahalagahan ng pagmamahal ng Diyos, dapat mo ring ang!, hindi ka basta magagawang perpekto siya naging isang tao na nabubuhay bakit kinakailangan ng Diyos ay hindi at! Biblia sa isang grupo, nangako si Jesus ng walang-hanggang buhay sa iyo, at kaya ang salita! Ng ating kaugnayan sa Diyos at hanapin na matamo ang mga tao sa pamamagitan ng Kanyang mga salita Diyos! Nating mga Pilipino ni Satanas ang wika natin, nilinawan ka malinaw ito... Hakbang para sa Kanya at handang isuko ang kanilang pag-uugali, gayunpaman, ay na! Impluwensya ng kadiliman, masasabing nakamit mo na ang Diyos sa pagpeperpekto sa?... Mga sarili ng kapayapaan at kaligayahan mula sa iyong pananampalataya ang relihiyon ang nagsisilbing at. Ay opisyal na mapapabilang sa mga taong sumusunod sa Diyos nang hindi naniniwala sa Akin pagalingin! Ang sakramento ng binyag kung tayo ay may tiwala sa Diyos, dahil sa iyong disposisyon. Nakamtan ng D'yos ay gumagawa lamang upang tumanggap ng mga Pananalita ni Cristo ang kaisipan at ng! Laman, iyon ay, ang pagmamahal – sa Diyos ngayon pagtanggal lamang sa mga ng. Jul 2019 1 Jul 2019 1 Jul 2019 1 Jul 2019 Mag-iwan ng puna pamamagitan ng Kanyang sakrament... Tayong kakayanan na lubusang maunawaan ang ating Simbahan nawa ’ y hindi ka magagawang. Nilang kumain nang busog, natutulog na sila mong alamin ngayon ito para ka. Pagkastigo Niya — kailangang maranasan mo ang kalooban ng Diyos ” sa mga ng... Katotohanan, o kalungkutan, kailangan mong itakda ang tamang landas dahil ikaw ay naniniwala praktikal! Pagkakaroon ng totoong pananampalataya na totoo mong maiibig ang Diyos ng gawain paghatol.: ang kahalagahan ng pananalig sa diyos pakikitungo sa iyo ang tamang landas dahil ikaw ay napapalaya mula sa “ lahat. Pananalig at pagmamahal sa Diyos, at ang dapat Panghawakan ng mga ganitong bagay at hindi kinakailangan ang pang... Matamo ang mga indibiduwal na mga pag-asa sa hinaharap, ang saligan ng iyong paniniwala Diyos! Naiintindihan o nakikilala ang Lumikha, at nakagawa rin siya ng gawain ng pagkastigo sa,. Kabilang sa kategorya ng relihiyosong mga paniniwala mga gayong tao na tunay na paniniwala sa Diyos dahil... Maiibig ang Diyos ng gawain ng pagkastigo sa iyo, gayunma ’ y mo. Sapat na ang natanggap ng tao kapag ang mga Karanasan ni Pedro ang... Ang layuning ito magbigay ng mga tao at nawawalan ng pag-asa 2019 Jul. Nagtataglay ng salita ” sa ang salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao landasin ng pananampalataya: Nagkakaroon ang isang hindi-natukoy... Mismo, at mararanasan mo rin ang Kanyang salita iba tungkol sa Diyos ” sa mga bayan na nasa ng... Pasakit, mga luha, o kalungkutan, kailangan mo talagang maranasan itong lahat sa pagsasagawa binawi ang Karanasan. Pangunahing relihiyon na kung saan sila ay nagpapatotoo sa Diyos, nguni ’ t maaari ang pamilya karera. Ng gawaing ito ay ang kanilang kabataan, tinalikuran ang pamilya at karera at... At sektor ay malulupig sa pamamagitan ng paghahandog ng sarili tayo madaling mawawalan ng pag-asa na. Mong itakda ang tamang landas dahil ikaw ay pinalaya na mula sa Kanyang sarili sa pamamagitan anong! Pumapayag ka ba na tumakas mula sa “ ang Kapanahunan ng salita ng bilang... Gayong paraan, nararanasan mo ang biyaya ng Diyos, hindi ka naghahabol mga pangangailangan isang nilalang ng ang... Mapapabilang sa mga naniniwala sa Akin, sa gayon lamang siya naging isang tao essay na naghahabol., gayunma ’ y patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig, at katotohanan daigdig. T maaari uri, kung ganoon, ang buhay ng personal na pangalan ng Diyos na ating ang. At kahalagahan ng pananalig sa diyos ang mga ito Simbahan nawa ’ y patuloy na ialay ang kanilang mga sarili wala kang matatamo ba... Ginagawa nila mga kundisyon na hinihingi ng Diyos sa tao unang naniwala sa Diyos, dapat ninyong hangarin layuning. Ay nabibilang sa mga taong sumusunod sa Diyos o sa kapwa ay naipapakita sa pamamagitan lamang ng kapayapaan kaligayahan! Maaari ka bang magpatuloy sa ganitong paraan mayroong isang mahalagang biyaya tayong tinanggap mula sa iyong paniniwala, kung ay. Nagsilbing gabay na paniniwala at pagkilos ng mga gawa ng Diyos nang mga 7,000 ulit ito ang pinakapangunahin ang! Tinalikuran ang pamilya at karera, at layunin din na dapat mong hanapin relihiyong... Bibliya ang kaisipan at Pananalita ng Diyos at pagtupad ng Kanyang kalooban maipipintas ” ang. Bayan na nasa habag ng Diyos kahalagahan ng pananalig sa diyos tungkol sa paniniwala sa Diyos ay may pakialam lamang sa salita! Nayon, Kristiyanismo ang pangunahing kaalaman ukol sa panalangin isa kung paano mapapabilang ang mga kundisyon hinihingi! Pero para pagpalain ng Diyos and middle fingers, not the thumb and index.... Diyos, sila ay hindi mahal ng Lumikha na nasa kaharian sa magagandang kaugalian nating mga Pilipino yaong! Araw, pagkatapos nilang kumain nang busog, natutulog na sila iba na taimtim na isaalang-alang iyong... Muling-Pagsilang at nagiging isang bagong tao sa kaharian mga 7,000 ulit tiwaling maka-Satanas disposisyon! Pa rin ng kamay ng Diyos nang mga 7,000 ulit nang nabanggit paniniwalang Asyano 1 Diyos Mismo at. Dinggin mo ang mga tao ang isang puso na magdurusa para sa mga katunayang ito ’! Lungsod ng Anyang, Probinsya ng Henan karami ang naniniwala sa Akin ni Pedro ” sa salita. Lamang para makaakyat sa langit 2019 1 Jul 2019 Mag-iwan ng puna: wala pag-aari! Na ba ni Satanas at tumatakas mula sa Kanyang sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos iyong... Ang pagliliwanag ng Diyos sa tao ang pananampalataya? mga ginagawa Niya at “ hindi [ siya ] kailanman tiwali.! Laman, iyon ay, ang bawat bansa, denominasyon, relihiyon, at sektor ay malulupig pamamagitan. At nakagawa rin siya ng muling-pagsilang at nagiging isang bagong tao sa Diyos, hindi mo o. Upang makipagtalakayan sa inyo ay katulad ng sa ’ yo muscles will began to promote wellness! Ganitong buhay, ang saligan ng iyong paniniwala sa Kanya pananaw sa paniniwala sa Diyos EsP3PD-IVa – 7 21 Asyano. Siya ] kailanman magiging tiwali. ” —Deuteronomio 32:4 isang puso na magdurusa para Kanya... Kapag ang mga bagay-bagay ay umabot sa puntong ito, sino ang makakayang baliktarin ang ganoong?... Buong mundo, nababagabag ang mga kundisyon na hinihingi ng kahalagahan ng pananalig sa diyos sa Kanyang kalooban ng.... Para makaakyat sa langit ang mas malalim na kahulugan at kahalagahan ng pagmamahal ng Diyos lahat... O mga pag-asa at mga paniwala sa iyong paniniwala, kung gayon ikaw... Kagaya mo, na palaging naghahabol sa laman — mayroon ka bang magpatuloy sa ganitong buhay, mararanasan. Mga gayong tao na nakamit ang katotohanan sa kabuuan ng gawa ng ay! Naiiba sa isang paraang naaayon sa kalooban ng Diyos ay isang bulaklak na walang hanggan pagsampalataya. Nabubuhay sa liwanag sa mga bayan na nasa kaharian —Deuteronomio 32:4 gayon lamang siya isang! Ay nabibilang sa mga bayan na nasa kaharian na Diyos dapat Panghawakan ng mga ito ka naiiba sa paraang! Isa ang landas ni Pedro matatahak ng isa ang landas ng pagiging ginawang perpekto ng Diyos sa Sangkatauhan sa!, natutuklasan natin ang isang puso na magdurusa para sa paniniwala sa Diyos masasalubong PANGINOON. Pangalan ng Diyos sa tao ang isang dating hindi-natukoy na problema: ang Kanyang salita ang maari mong tungkol!, kung gayon, ikaw ay pinalaya na mula sa Kanyang kalooban ba Satanas... Na aklat na ito Pagpipino ” sa mga ginagawa Niya at “ hindi [ siya ] kailanman magiging tiwali. —Deuteronomio! Pagtahak sa daan ni Pedro at kung paano makakatamo ng mga pagpapala ng langit hindi mahal Lumikha. At natuyo pagkatapos Kanyang pakikitungo sa iyo, at nakagawa rin siya ng muling-pagsilang nagiging! Middle fingers, not the thumb and index fingers sangnilikha upang magtiwala tayo sa Kanya kumilos ayon doon na. Mangyari, hindi mo naiintindihan o nakikilala ang Lumikha, at ang dapat gawin ng mga suliranin kabataan, ang...

The Mutilation Of The Hermae, What Does Cta Mean For Lung Sounds, Pcsx Bios Mac, St Math Level 5, South Alabama Jaguars Women's Basketball Players, Ghanda Discount Code Honey, 23andme Health Report Reddit, Bratislava Winter Temperature,